EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
TURC Bureau Assesment INC.

Denetim Hizmetleri

Bir çok alanda faaliyetlerini sürdüren işletmeler, bir taraftan mevcut yasal mevzuatlara uygun olarak çalışmak açısından, bir taraftan ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk açısından, bir taraftan da sahip oldukları müşterilerin memnuniyeti ve ürettikleri ürünlerin kalitesinin belgelenmesi açısından denetim ve doğrulama hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.

Günümüzde çok sayıda kurum ve kuruluş, sürdürdükleri faaliyetlerin çok önemli bir kısmını üçüncü taraf kuruluşlara devretmektedir. Bu durumda üçüncü taraf kuruluşlar ile ilişkiler önem arzetmekte ve her geçen gün karmaşık hale gelen bu ilişkilere güvenme mecburiyeti doğmaktadır. Ayrıca işletmenin ekonomik ve üretim olarak genişlemesine ihtiyaç duyulan durumlarda da, tedarikçi ortaklıkları yapılmasında, dış kaynak kullanımında veya ortak girişimlerde şu hususların açıklık bulması önem taşımaktadır: Risk yönetimi yapılıyor mu? İşletmenin kontrol yapısı gelişime ayak uyduracak seviyede mi? İşletme etkin olarak ve amacına uygun şekilde çalışıyor mu? Faaliyet riskleri düzenli olarak değerlendiriliyor mu? Ürün ve hizmetler yeterince denetliyor mu?

İşletmelerde gerçekleştirilecek denetimlerin kalitesi ve bağımsızlığı ise ayrı bir değerlendirme konusudur. Denetim çalışmaları öncesinde denetim riski ve bu risklere yönelik aksiyonların belirlenmesi, iş süreçlerine yönelik kontroller için ayrıntılı bilgilerin alınması ve önem seviyesinin belirlenmesi gerekmektedir. Denetim çalışmaları sırasında çeşitli kontrol testlerinin yapılması, iş süreçlerine yönelik kontrollerin yapılması, kontrollerdeki açık noktaların değerlendirilmesi ve denetim testlerinin uygulanması gerekmektedir.

Denetim hizmetlerini ve kuruluşlar, işletmelerin faaliyetlerinin şirket yönetimi ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından tespit edilen standartlara uygun olup olmadığını belirlemek amacı ile, bağımsız denetim tekniklerini kullanmaktadır. Önemli olan risk odaklı bir denetim uygulamak ve kabul edilebilir bir denetim kalitesi sağlamaktır. Denetim kuruluşları, öncelikle işletmelerin faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde anlamakta ve arkasından teknolojik, yenilikçi ve faaliyet odaklı bir denetim yapmaktadır. Denetim çalışmaları sonunda işletmeler yüksek kaliteli ve olası riskleri düşüren bir denetim hizmeti almış olmalıdır.

Kuruluşumuz da bu kapsamda denetim faaliyetlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul görmüş denetim yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede kuruluşumuz tarafından verilen denetim hizmetleri genel olarak şu şekildedir:

 • Üçüncü taraf denetimler
  • Tedarikçi denetimleri
  • Habersiz denetimler
  • Şahit denetimleri
  • Gizli müşteri denetimleri
  • Yükleme kontrolleri

 

 • Güvenlik denetimleri
  • Sızma (penetrasyon) testleri
  • PCI DSS denetimleri ve sertifikasyonu
  • Cobit denetimleri
  • Kuruma özel güvenlik denetimleri
  • BT genel kontrolleri denetimleri
  • Uygulama kontrolleri denetimleri
  • Teknik destek denetimleri

İşletmelerde yönetim süreçlerinin en önemli görevi olan denetim, faaliyetler kapsamında ürün ve hizmetlerin doğru ve eksiksiz üretilmesinde ve ürünlerin istenilen kalite ve özellikte olmasında olmazsa olmaz bir yere sahiptir. Bir işletmenin hedeflerine ulaştırılması ancak yapılacak denetimler ile sağlanır. Ancak denetimlerin istenen yararı sağlaması bir takım koşullara bağlıdır. Denetimler genellikle çalışanlar üzerinde baskı uyandırır. Bu baskı ve endişe ise genelde sağlıklı bilgi alışverişini engellemektedir. Denetçinin görmek istediği şekilde davranmak sağlıklı bir denetimin gerçekleşmesinin önünde ciddi bir engeldir. Uygun koşulların ve ortamın sağlanmadığı bir yerde, ne üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesinden ne de yapılacak denetimlerden fayda elde edilemez. Bu duurmun en büyük nedenlerinden biri, işletme yönetiminin, denetim amaç ve tekniklerini bilmiyor olmasıdır. Genelde yönetim, hizmetin veya ürünün iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yoğunlaşmak yerine, ilgisiz başka konulara yönelmektedir. Oysa sağlıklı yapılacak denetim çalışmalarında hedef ortaktır: ürerilen ürün ve hizmetlerin kaliteli olmasını sağlamak.

İşletmelerin faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetim çalışmaları, yönetim sürecinin önemli bir aşamasıdır ve kendi içinde planlı ve sürekli olması gereken bir süreçtir. Bu süreç, iyileştirici ve geliştirici etkiye sahip olmalıdır.

Kuruluşumuz bu sebeple işletme yönetimlerine profesyonel, uluslarası arenada kabul gören ve işletmenin geleceği için iyileştirici ve geliştirici etkiye sahip denetim hizmetleri vermektedir.