EnglishArabicBulgarianChinese (Traditional)FrenchGermanRussianTurkishPersianGeorgian
Denetim Hizmetleri

ROHS2 Belgelendirme

Yeni RoHS2 direktifi (Restriction of Hazardous Substances, tehlikeli maddelerin kısıtlanması) 2011 yılı Temmuz ayında yürürlüğe girmiştir ve üye ülkelerin 2013 yılı Ocak ayına kadar yürürlükte olan yasal düzenlemelerini uyumlu hale getirmeleri istenmiştir. Bu şekilde 2013 yılı Ocak ayından itibaren RoHS1 yürürlükten kalkmış ve RoHS2 uygulamaya geçmiş olmaktadır. CE işaretleme ve uygunluk beyanı için gereklilikler de bu tarihten itibaren etkili olmuştur.

Söz konusu direktifte ayrıca bir geçiş takvimi de öngörülmüştür. Öngürülen geçiş tarihleri şu şekildedir:

  • 2014 Temmuz ayına kadar kategori 8 (tıbbi cihazlar) ve kategori 9 (izleme ve kontrol cihazları)
  • 2016 Temmuz ayına kadar kategori 8 (in-vitro diagnostik tıbbi cihazlar)
  • 2017 Temmuz ayına kadar kategori 9 (endüstriyi izleme ve kontrol cihazları)
  • 2019 Temmuz ayına kadar özellikle hariç tutulanlar dışında bütün elektrikli ve elektronik eşyalar

Daha önce yürürlükte olan 2002/95/EC direktifi (RoHS1) ile yeni 2011/65/EU direktifi (RoHS2) arasında bulunan başlıca farklar şu şekilde açıklanabilir:

  • Kapsamı genişlemiştir. 2019 yılına gelindiğinde, hariç tutulanlar dışında bütün elektrikli ve elektronik eşyalar, aşamalı olarak RoHS2 kapsamına girmiş olmaktadır. Ayrıca bazı önemli tanımlara da açıklık getirilmiştir.
  • Elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde, atıklarla ilgili kriterler esas alınarak değerlendirme yapılması ve yeni tehlikeli maddelerin belirlenmesi esası getirilmiştir. Bu şekilde üye ülkelere yeni madde kısıtlamaları için de imkan verilmiş olmaktadır.
  • Yeni uygulamada muafiyetlerin garanti edilmesi, süresinin uzatılması veya silinmesi konularında daha açık kurallar getirilmiştir.
  • Bir önemli değişiklik de yeni uygulamanın, yayınlanmış diğer Avrupa Birliği direktifleri ile uyumlu olmasının sağlanmasıdır. Örneğin RoHS2, CE işaretleme ve uygunluk değerlendirmesi ile ve kimyasal maddelerin kaydedilmesi, değerlendirmesi, izni ve kısıtlamasına yönelik 1907/2006 sayılı REACH tüzüğü ile uyumlu hale gelmiş olmaktadır.

RoHS 2 direktifinin temel amacı, Avrupa Birliği ülkelerinde artmakta olan elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının miktarını kontrol altına almaktır. Bu ürünlerde bulunan tehlikeli maddeler, atık yönetimi süreçlerinde doğaya salınmakta ve insan sağlığı ve doğal çevre için tehkeli olmaktadır. Bu konuda önlem almanın en etkili yolu ise tehlikeli madde kullanımına sınırlama getirmektir.

Elektrikli ve elektronik eşyalardaki tehlikeli madde kullanımı, bu şekilde işletmelerde kısıtlandığı zaman, hem çalışanların, hem bu ürünleri kullanan insanların hem de doğanın zarar görmeleri önlenmiş olmaktadır. Özellikle üetim çalışmaları sırasında çalışanların deri, ağız ve solunum yollarıyla bu tehlikeli maddelere maruziyeti çok yüksektir. Avrupa Birliği ülkelerinde ayrıca atık yığınları, hurda araçlar, batarya ve ambalajlar konusunda öncelikli yasal düzenlemeler yapılmaktadır.

Bataryalar, RoHS kapsamına giremektedir. RoHS2 esaslarının, batarya direkifine halel getirmeksizin uygulanması gerektiği açıklanmıştır. Batarya ve akülere yönelik 2006/66/EC sayılı direktifte de elektrikli ve elektronik eşyalarda kullanılan batarya ve akülere RoHS2 direktifinin uygulanmayacağı hükmü yer almaktadır.

RoHS2 belgesi, elektrikli ve elektronik ürünler üreten işletmelerin talep ettikleri ve ürünlerinde, belli elementlerin belli sınır değerler üzerinde kullanılmadığını kanıtlayan bir belgedir. Yapılan ölçüm, test ve analiz çalışmaları ile bu durum tespit edilmektedir. Bu çalışmaları yapan belgelendirme kuruluşlarının yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından akredite olmaları çok önemlidir. Aksi halde düzenlenecek raporlar ve belgeler bir değer taşımaz.

RoHS2 belgesi, çevre koşullarının ve insan sağlığının korunması amacı ile, elektrikli ve elektronik eşyalarda bir takım zararlı elementlerin sınırlandırılmasını öngören yasal düzenlemeler kapsamında düzenlenen bir belgedir. Bilhassa günlük yaşamda kullanılan ve doğrudan canlılarla teması olan veya dolaylı şekilde hava teması ile canlıları etkileyen elektrikli veya elektronik cihazlar ve beyaz eşya sınıfına giren elektrikli ev aletleri için işletmelerin RoHS2 belgesi almaları bir zorunluluktur. Örneğin bir televizyonu oluşturan bütün bileşenlerin, plastik dış kaplama malzemelerinin, kabloların ve benzer parçaların hepsinin RoHS2 kapsamında test edilmiş olması gerekmektedir.